دسته بندی

آموزش
عنوان ها و تیتر ها در وب سایت تاثیرگذارند. اگر شما متنی را بخوانید ولی آن متن عنوان نداشته باشد، درک آن مطلب و خواندن آن سخت می شود. عنوان ها در وب سایت مهم ترین راهنماها برای خواننده هستند. که مردم تمایل دارند مطالب را با دقت بیشتری بخوانند. از آن ها برای فهمیدن […]