نوشته‌ها

شرکت های برنامه نویسی در اهواز

هزینه ساخت نرم افزار سفارشی

در بعضی از مواقع سفارش دهنده خواستار ایجاد تغییر در نرم افزار های موجود در شرکت بر اساس نیاز های خود است. اما ممکن است در مورد هزینه برنامه نویسی سفارشی و هزینه ایجاد تغییرات در نرم افزار ها دچار ابهاماتی شود. بنابراین در زیر عوامل موثر در هزینه را توضیح داده ایم