تبلیغات داخلی

تبلیغات داخلی فرآیندی است که بر فروش، ترویج، جذب، توسعه و ارتقاء سطح سازمان نظر دارد. هدف اصلی این فرآیند هماهنگ ساختن تمامی جنبه های سازمان است که ممکن است به ارزش برای مشتریان تبدیل گردد. تبلیغات داخلی به فعالیت های بازاریابی اشاره دارد که در مقیاس ملی انجام می شود. استراتژی های این تبلیغات برای تهیه مشتریان یک منطقه کوچک، به طور کلی در داخل محدوده های محلی یک کشور انجام شده است. این خدمات فقط بر روی مشتریان یک کشور خاص تاثیر می گذارد.

دیجیتال مارکتینگ در اصفهان