فراخوان جذب نیرو

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن همراه

مدرک تحصیلی

تاریخ تولد

ایمیل شما

آشنایی به کار با کامپیوتر و اینترنت (الزامی)
 ضعیف متوسط خوب

HTML, CSS
 ضعیف متوسط خوب

JS
 ضعیف متوسط خوب

PHP
 ضعیف متوسط خوب

ASP
 ضعیف متوسط خوب

SQL
 ضعیف متوسط خوب

C#
 ضعیف متوسط خوب

Android
 ضعیف متوسط خوب

CMSهای متن باز تحت وب:
 ضعیف متوسط خوب

تمایل به کارآموزی:
 ندارم دارم

دیگر مهارت ها و سوابق کاری


ارائه نمونه کار الزامی می باشد.