فراخوان جذب نیرو

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن همراه

مدرک تحصیلی

تاریخ تولد

ایمیل شما

آشنایی به کار با کامپیوتر و اینترنت (الزامی)
ضعیفمتوسطخوب

HTML, CSS
ضعیفمتوسطخوب

JS
ضعیفمتوسطخوب

PHP
ضعیفمتوسطخوب

ASP
ضعیفمتوسطخوب

SQL
ضعیفمتوسطخوب

C#
ضعیفمتوسطخوب

Android
ضعیفمتوسطخوب

CMSهای متن باز تحت وب:
ضعیفمتوسطخوب

تمایل به کارآموزی:
ندارمدارم

دیگر مهارت ها و سوابق کاری


ارائه نمونه کار الزامی می باشد.